Przestępstwa i wykroczenia
przeciwko zabytkom

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom

Przepisy karne mają zastosowanie wtedy, gdy naruszone zostają najważniejsze zasady postępowania z obiektami dziedzictwa lub prawo własności. Zabytki, również te w prywatnych rękach, pozostają pod ochroną państwa, które dba o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń w stanie możliwie niezmienionym, bez utraty cech, które świadczą o ich wyjątkowości.

Zagrożone karą są m.in.:

Przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności, a za wykroczenia grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny. W przepisach ujęto również czyny zagrożone administracyjnymi karami pieniężnymi, które nakłada wojewódzki konserwator zabytków lub minister, niezależnie od innych przepisów. Regulacje te dotyczą m.in. niewłaściwie prowadzonych prac przy zabytkach, utrudniania urzędnikom dostępu do zabytku czy niepowiadomienia ich o określonych zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa zabytków.