Przestępstwa przeciwko zabytkom

Przestępstwa przeciwko zabytkom

Celem ochrony zabytków jest, przede wszystkim, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków czy przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę. Realizacji tych celów służą nie tylko przepisy administracyjnoprawne, będące podstawą działania służb konserwatorskich, ale również tzw. ochrona prawnokarna. Zamach na dobra chronione, jakimi są zabytki, objęta została sankcjami karnymi, które zawarte zostały w rozdziale 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Zagrożone karą są m.in.:

Przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności, ograniczenia
wolności lub grzywny.

Skip to content